fol 9v

fol 10v

fol15v

fol 13r

fol 17r

fol 18r

fol 18v

fol 20v

fol 24v

fol 35v 36r

fol 44v

fol 46v

fol 52v

fol 65r

fol 80v

fol 83v

fol 86v